Go to the top

Tag Archives: اتاق بازرگانی تهران، اتریش، هیئت اقتصادی

شنبه / سپتامبر 24, 2016 /

حضور هیئت تجاری اتریش در اتاق بازرگانی تهران

مهرداد مولایی / اخبار / ۰ Comments

هیتی از تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران اتریشی، با حضور در اتاق بازرگانی تهران با طرفهای ایرانی مذاکره کردند.

ادامه مطلب