Go to the top

Tag Archives: روز گردشگری

جهانگیری در روز گردشگری
دوشنبه / سپتامبر 28, 2015 /

جهانگیری در روز گردشگری مطرح کرد: انتظار بخش خصوصی از دولت

حسین سلطان زاده / اخبار / ۰ Comments

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید در این حوزه یک استراتژی داشته باشیم اظهار داشت: اکنون فعالان حوزه گردشگری در سطح بین الملل به دنبال بخش خصوصی برای مذاکره و همکاری هستند و دیگر نگاه به بخش دولتی ندارند. اگر امروز برای فعالان بخش خصوصی انگیزه ای برای رشد صنعت توریسم ایجاد نشود همین حالت روز مرگی اتفاق می افتد.

ادامه مطلب